[url=https://mixigamingofficial.vishows.info/conan-exiles/gaJlqLClbpqOuqs][img]https://i.ytimg.com/vi/Ok-ELq6gXTE/hqdefault.jpg[/img][/url] (Conan Exiles #2) Độ Văn Hóa rủ anh em vào đập đá xây nhà và buổi họp tổ [url=https://mixigamingofficial.vishows.info/conan-exiles/gaJlqLClbpqOuqs]dân[/url] phố đầy căng thẳng.